Share this job offer

Compliance Officer


Job description

Le texte FR suit le NL

Een goed georganiseerd bedrijf kan niet zonder een aantal procedures en processen. Daarenboven stellen externe regels, kwaliteitsnormen en wetgevingen ook meer en meer eisen aan de organisatie van een onderneming. 

Procedures en regels zijn echter slechts nuttig als ze ook regelmatig gecontroleerd en geëvalueerd worden.
Als Compliance Officer werk je mee de visie, de strategie en het programma van YPTO uit om de bestaande procedures na te leven en de onderneming te laten voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen zoals COBIT en ISO27001.

De Compliance Officer zal daarom:

 • meedenken en -werken aan een IT audit en een IT compliance kader en dit kader verdedigen bij de verschillende betrokken partijen.
 • een IT audit en IT compliance planning opstellen.
 • meewerken aan IT audits en zelf IT compliance opdrachten uitvoeren om gebreken of inbreuken vast te stellen.
 • de resultaten van die compliance opdrachten uitschrijven en maatregelen voorstellen om de gevonden tekortkomingen op te lossen.
 • regelmatig contact opnemen met de departementen die tekortkomingen moeten wegwerken om te bekijken hoever ze hiermee gevorderd zijn.
 • meedenken- en meewerken aan een methode om de resultaten van de gevoerde compliance onderzoeken te kunnen voorstellen zodat deze makkelijk op te volgen zijn.
 • nauw samenwerken met de Security Policy Officer en de IT Risk Manager en met deze de audit rapporten en de resultaten van het eigen compliance onderzoek bespreken.
 • het management van de onderneming regelmatig informeren over de gevonden tekortkomingen en de evolutie van de verbeteringen aan die tekortkomingen.

De invloed van de Compliance Officer strekt zich daarom uit over de hele onderneming.

Wat we te bieden hebben:

 • Je wordt lid van het ICT Governance team dat naast privacyspecialisten ook specialisten in business governance, information security en IT risks bevat. De nauwe samenwerking binnen het team zorgt ervoor dat er altijd voldoende intellectuele uitdaging is en informatie die je toelaat om je kennis en ervaring uit te breiden.
 • De IT diensten die Ypto aan de NMBS levert, helpt deze om haar diensten aan de klanten te leveren en haar dienstverlening continu te verbeteren. Jouw inspanningen hebben dus impact op de miljoenen klanten die de NMBS bedient en dragen bij aan het bieden van ecologische oplossingen voor de vele verplaatsingen die mensen maken. 
 • De IT omgeving van de NMBS is ook steeds in beweging waardoor ook Ypto continu moet evolueren. Dit creëert een dynamische en vernieuwende omgeving. 
 • Als compliance officer draag je rechtstreeks bij tot de bescherming van verschillende belanghebbenden. Je moet je dus geen zorgen maken dat je je snel de vraag moet stellen wat de effectieve zin is van de functie van die je uitoefent. 
 • Je werkplaats ligt zeer dicht bij het Brusselse Zuidstation waardoor je vlot met het openbaar vervoer je werkplaats kan bereiken. Een abonnement voor het openbaar vervoer maakt in ieder geval deel uit van je verloningspakket dat ook een marktconform salaris biedt en de gebruikelijke extralegale voordelen. 

-----------------------------------------

Une entreprise bien organisée ne peut pas se passer d’un certain nombre de procédures et de processus. Par ailleurs, l’existence de règles externes, normes de qualité et législations impose toujours plus d’exigences à l’organisation d’une entreprise. 

Les procédures et règles ne sont cependant utiles que dans la mesure où elles sont régulièrement contrôlées et évaluées.
En tant que Compliance Officer, vous contribuez à l’élaboration de la vision, de la stratégie et du programme d’Ypto en vue de respecter les procédures existantes et d’aligner l’entreprise sur les normes de qualité en vigueur, telles que COBIT et ISO27001.
Dans cette optique, le Compliance Officer :
 • collaborera à la conception et la réalisation d’un audit IT et d’un cadre de conformité IT, et défendra ce cadre auprès des diverses parties concernées ;
 • élaborera un planning d’audit IT et de conformité IT ;
 • collaborera aux audits IT et réalisera lui/elle-même des missions de conformité IT afin de constater des défauts ou transgressions ;
 • détaillera les résultats de ces missions de conformité et proposera des mesures afin de remédier aux défauts constatés ;
 • contactera régulièrement les départements chargés de résoudre des défauts en vue d’évaluer l’état d’avancement de ces résolutions ;
 • collaborera à la conception et la réalisation d’une méthode destinée à présenter les résultats des analyses de conformité menées afin qu’elles puissent être facilement suivies ;
 • collaborera étroitement avec le Security Policy Officer et l’IT Risk Manager, et discutera des rapports d’audit et des résultats de sa propre analyse de conformité avec ce dernier ;
 • informera régulièrement le management de l’entreprise sur les défauts constatés et sur l’évolution des corrections de ceux-ci.

L'influence du Compliance Officer s'étend dès lors sur l'ensemble de l'entreprise.

Notre offre :

 • Vous rejoindrez l’équipe ICT Governance, composée non seulement de spécialistes en matière de vie privée mais également dans le domaine de gouvernance d’entreprise, sécurité de l'information et risques IT. L’étroite collaboration au sein de l’équipe offre un défi intellectuel suffisant en permanence et des informations vous permettant d’étendre vos connaissances et votre expérience.
 • Les services IT fournis par Ypto à la SNCB aident celle-ci à offrir ses services aux clients et à continuellement améliorer son service. Vos efforts ont donc une incidence sur les millions de clients servis par la SNCB et contribuent à offrir des solutions écologiques pour le grand nombre de déplacements des gens. 
 • L’environnement IT de la SNCB est par ailleurs en constante évolution, ce qui force Ypto de continuellement évoluer avec elle. Il en résulte un environnement dynamique et innovant. 
 • En tant que Compliance Officer, vous contribuez directement à la protection de différentes parties prenantes. Ne vous préoccupez donc pas si vous devez rapidement vous poser la question quel est le véritable sens de la fonction que vous exercez. 
 • Votre lieu de travail est situé à proximité immédiate de la Gare du Midi à Bruxelles, ce qui vous permet de vous y rendre facilement en transports publics. Un abonnement pour les transports en commun est en tout cas compris dans votre enveloppe salariale, qui comprend également un salaire conforme au marché et les avantages extra-légaux habituels. 

Requirements

Le texte FR suit le NL

 • Je hebt een diepe interesse heeft in de werking van een IT-onderneming, de organisatie van zulke onderneming en in de normen die gelden voor dergelijke organisatie. Een bestaande kennis van en ervaring met COBIT en ISO is een absolute troef. 
 • Je kan veel informatie op een gestructureerde manier verwerken en je kan je snel een volledig beeld vormen van de elementen in de werking van een departement die verbeterd kunnen worden.
 • Je beschikt over een sterk verantwoordelijkheidsgevoel en hecht er belang aan dat afspraken nageleefd worden. 
 • Je communiceert vlot en kan mensen motiveren om deadlines en doelstellingen te halen. 
 • Je kan je vastbijten in een dossier, laat je niet makkelijk afschepen en stopt pas wanneer het doel bereikt is. 
 • Je hebt een praktische visie op of bij voorkeur ervaring met het uitwerken van een compliance kader en het ontwikkelen van bruikbare en leesbare dashboards en cockpits
 • Je kan snel zelfstandig deze taak opnemen en hebt al ervaring als compliance officer of een zeer goed inzicht in wat een functie als compliance officer in een IT omgeving inhoudt.
 • Je hebt een actieve kennis van het Engels en van ten minste één van de volgende twee landstalen: Frans of Nederlands. Je hebt minstens een passieve kennis van de tweede landstaal.

----------------------------

 • Vous faites preuve d’un grand intérêt pour le fonctionnement d’une entreprise IT, l’organisation d’une telle entreprise et les normes qui s’appliquent à une telle organisation. Une connaissance préalable de et de l’expérience avec COBIT et ISO est un atout indéniable. 
 • Vous êtes capable d’assimiler une grande quantité d’informations de façon structurée et vous pouvez rapidement vous former une idée de l’ensemble des éléments du fonctionnement d’un département qui sont susceptibles d’être améliorés.
 • Vous faites preuve de beaucoup de sens des responsabilités et attachez beaucoup d’importance au respect des arrangements convenus. 
 • Vous êtes bon communicateur et êtes capable de motiver les gens à respecter les délais et à réaliser les objectifs. 
 • Vous êtes capable de vous acharner sur un dossier, ne vous laissez pas vite éconduire et ne vous arrêtez pas avant d’atteindre votre objectif. 
 • Vous avez une vision pratique sur ou de préférence de l’expérience dans l'élaboration d'un cadre de conformité et dans le développement de tableaux de bord et cockpits utilisables et lisibles.
 • Vous réussissez à rapidement assumer cette tâche de façon autonome et avez de l’expérience en tant que Compliance Officer ou une excellente vision du contenu de la fonction de Compliance Officer dans un environnement IT.
 • Vous avez une connaissance active de l’anglais et d’au moins une des deux langues nationales suivantes : français ou néerlandais. Vous avez au moins une connaissance passive de la seconde langue nationale.