Vacatures

Share this job offer

Application Analyst Building & Construction


Job description

La version FR suit le NL

Je bent end-to-end verantwoordelijk voor het beheren van bestaande oplossingen en de implementatie van nieuwe oplossingen voor de NMBS-directie Stations om de performantie, stabiliteit, coherentie, levenscyclus en gebruiksvriendelijkheid van de toegewezen portfolio van applicaties (o.a. in-house ontwikkelde toepassingen, externe software pakketten, IT services, rapporteringen, SAP modules, …) te optimaliseren.

De directie Stations is verantwoordelijk voor het beheer en het onderhoud van de stations, stopplaatsen, wagen- en fietsenparkings en de gebouwen en terreinen van NMBS. Zij staat in voor de bouw, de renovatie, de aan- of verkoop, de verhuur van domaniale en commerciële concessies en alle aspecten van het beheer van alle gebouwen en terreinen (exploitatie, space management, onderhoud, herstellingen, netheid, ...).

De functie bestaat uit volgende onderdelen:

 • Functionele analyse (functionele behoeften vertalen in specificaties en oplossingen), in lijn met de (ICT) strategie
  • Vertalen van de functionele behoeften in user stories en oplossingen
 • Projectondersteuning
  • Meewerken aan projecten voor het veranderen of implementeren van applicaties voor B-stations
  • Meewerken aan de ontwikkeling van testscenario’s, aan functionele testen en data cleaning
 • Applicatieportfoliobeheer
  • Fungeren als aanspreekpunt voor meerdere applicaties en mee bepalen hoe de applicaties moeten evolueren in afstemming met o.a. de architecten
  • Regelmatig afstemmen met gebruikers, leveranciers en andere stakeholders om de nodige roadmaps (verbeteringen, bugs, incidenten) te kunnen opstellen en beheren.
 • Configureren van oplossingen
 • Functionele support bieden m.b.t. de applicatieportfolio
  • Coördineren en analyseren in het kader van problemen die opduiken met de applicaties in beheer
 • Kennisbeheer
  • Documenteren van de oplossingen en de informatie up-to-date houden
 • Up and running controle van de applicaties
  • Ervoor zorgen dat de applicaties steeds naar behoren werken
 • Coachen en ondersteunen van andere medewerkers in het team
 • Intensief samenwerken met offshore collega’s die instaan voor de ontwikkeling van sommige applicaties

----------------

Vous êtes responsable de bout en bout de la gestion des solutions existantes et de la mise en œuvre de nouvelles solutions pour la direction Stations de la SNCB afin d'assurer la performance, la stabilité, la cohérence, le cycle de vie et la convivialité du portefeuille d'applications attribué (y compris, progiciels, services informatiques, rapports, modules SAP, ...).

La direction Stations est responsable de la gestion et de la maintenance des gares, des arrêts, des parkings pour voitures et vélos et des bâtiments et sites de la SNCB. Elle est responsable de la construction, de la rénovation, de l'achat ou de la vente, de la location de concessions publiques et commerciales et de tous les aspects de la gestion de tous les bâtiments et sites (exploitation, gestion des espaces, entretien, réparations, propreté, ...).

Le poste comprend les parties suivantes:

 • Analyse fonctionnelle (traduction des besoins fonctionnels en spécifications et solutions), en ligne avec la stratégie (ICT)
  • Traduire les besoins fonctionnels en user stories et solutions
 • Support de projet
  • Participer à des projets pour changer ou mettre en œuvre des applications pour B-Stations
 • Participer au développement de scénarios de test, de tests fonctionnels et de nettoyage des données
 • Gestion du portefeuille d'applications
  • Agir en tant que point de contact pour de multiples applications et aider à déterminer comment les applications doivent évoluer en coordination avec les architectes
 • Se coordonner régulièrement avec les utilisateurs, fournisseurs et autres parties prenantes afin de pouvoir élaborer et gérer les feuilles de route nécessaires (améliorations, bugs, incidents).
 • Configurer des solutions
 • Fournir un support fonctionnel en ce qui concerne le portefeuille d'applications
  • Coordonner et analyser dans le contexte des problèmes qui surviennent avec les applications sous gestion
 • Gestion des connaissances
  • Documenter les solutions et maintenez les informations à jour
 • Contrôle opérationnel des applications
  • S'assurer que les applications fonctionnent toujours correctement
 • Coaching et soutien des autres employés de l'équipe
 • Travailler en étroite collaboration avec des collègues offshore qui sont responsables du développement de certaines applications

Requirements

La version FR suit le NL

 • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring, waardoor je een brede technische kennis hebt
  • Minstens 5 jaar ervaring binnen een gelijkaardige functie (Application Owner, Functional Analyst, …)
  • Kennis van applicaties voor real estate management is een pluspunt
  • Kennis van diverse analysetechnieken (use cases, opstellen van scenario's, ...)
  • Goede kennis Nederlands, Frans en Engels, zowel gesproken als geschreven
  • Goede communicatievaardigheden
  • Methodisch, nauwkeurig en oog voor detail
  • Kennis van ITIL, Agile-methodologie, software delivery lifecycle, enz. zijn een pluspunt
  • Proactief ingesteld, sterk probleemoplossend en praktijkgericht, georganiseerd

  ------------

  • Master ou équivalent par expérience, avec des connaissances techniques larges
  • Au moins 5 ans d'expérience dans un poste similaire (Application Owner, Functional Analyst, ...)
  • La connaissance des applications de real estate management est un plus
  • Connaissance de différentes techniques d'analyse (cas d'utilisation, élaboration de scénarios, ...)
  • Bonne connaissance du français, du néerlandais et de l'anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit
  • Bonnes compétences en communication
  • Méthodique, précis et souci du détail
  • La connaissance d’ITIL, de la méthodologie Agile, du cycle de vie de la livraison de logiciels, etc. constitue un atout
  • Proactif(ve), forte capacité à résoudre des problèmes les problèmes et doté(e) du sens pratique, organis(e)