Vacatures

Share this job offer

Digital Expert


Job description

Le texte français suit le néerlandais

Bij Ypto, het IT-filiaal van de NMBS, helpen wij onze klant en haar dochterondernemingen om reizigers veilig, stipt en comfortabel naar hun bestemming te brengen. Zo dragen wij rechtstreeks bij aan de realisatie van de nationale objectieven om onze mobiliteit duurzamer te maken. Onze passie drijft ons om innovatieve oplossingen te ontwikkelen en te implementeren voor de reiziger en de NMBS-medewerkers. Wil jij de manier waarmee we in de toekomst naar mobiliteit kijken mee vormgeven en uitbouwen?

De digitalisering van NMBS is een enorm boeiende uitdaging die het beste van onze mensen vraagt. Covid-19 versnelde de evolutie die we enkele jaren geleden begonnen. De opdracht voor de komende jaren is dan ook om de digitale tools die we nu ter beschikking hebben zo optimaal mogelijk te gebruiken en nieuwe te ontwikkelen. Daarom zijn we op zoek naar jouw ervaring en kennis. Zo kan jij de ideeën en noden van onze mensen achter het loket, op de trein, op het perron, aan hun bureau of op de werkvloer van de treinwerkplaatsen mee helpen omzetten in digitale oplossingen.

Je voelt je thuis in een grote, gelaagde omgeving die in volle verandering is en waar iedereen een mening over heeft. Je hebt ervaring met en een visie op de manier waarop organisaties hun objectieven realiseren door middel van digitalisering. Je trekt aan de kar en realiseert digitale objectieven binnen en over departementen heen. Je werkt samen met een netwerk van medewerkers binnen Ypto en bij NMBS om ideeën te verzamelen en te implementeren. Je taken zijn:

 • Prioriteren:
  • Je capteert ideeën van de werkvloer en informeert je over de industry’s best practices
  • Je budgetteert en prioriteert ideeën met het management en de lokale IT-afdeling van de betrokken NMBS-directie(s) en de Business Relationship Partner
 • Communiceren
  • Je geeft uitleg over M365 en andere digitaliseringsplatformen die we in de toekomst zullen ondersteunen
  • Je geeft uitleg over Security-initiatieven op basis van input van CISO
  • Je stuurt de DigitalPRO Key User Community aan binnen de directie waarvoor je verantwoordelijk gesteld wordt
  • Je bent het centraal aanspreekpunt en communiceert de IT-visie, -procedures, -policies en -governances in verband met digitalisering voor de aan jouw toegewezen NMBS-directie(s)
 • Implementeren
  • Je evalueert de bestaande Business Managed IT en formuleer verbeterings- en digitaliseringsvoorstellen
  • Je implementeert de gezamenlijke digitale objectieven
  • Je past de vooropgestelde governance van M365 en Business Managed IT consequent toe en draagt deze uit bij de business
  • Je bent de IT SPOC voor alle Business Managed IT binnen de aan jouw toegewezen NMBS-directie(s)

-----------

Chez Ypto, la filiale IT de la SNCB, nous aidons notre client et ses filiales à amener les voyageurs à destination de manière sûre, ponctuelle et confortable. De cette manière, nous participons directement à la réalisation des objectifs nationaux visant à rendre notre mobilité plus durable. Notre passion nous pousse à développer et à mettre en œuvre des solutions innovantes pour les voyageurs et les collaborateurs de la SNCB. Voulez-vous contribuer à l’élaboration et au développement de notre manière d’envisager la mobilité de demain ?

La numérisation de la SNCB est un défi ambitieux et passionnant qui exige le meilleur de nos collaborateurs. La covid-19 a donné un coup d’accélérateur à l’évolution que nous avons entamée il y a plusieurs années. Dans les années à venir, notre mission consistera donc à utiliser au mieux les outils numériques dont nous disposons actuellement et à en développer de nouveaux. Voilà pourquoi nous sommes à la recherche d’une personne compétente et expérimentée : êtes-vous cette personne ? Vous pouvez donc contribuer à convertir en solutions numériques les idées et les besoins de nos collaborateurs, qu’ils soient derrière un guichet, dans un train, sur un quai, dans un bureau ou dans un atelier.

Vous vous sentez à l’aise dans un environnement vaste, hiérarchisé, en pleine mutation et où chacun a son opinion. Vous avez une vision de la façon dont les organisations réalisent leurs objectifs par le biais de la numérisation et avez de l’expérience en la matière. Vous êtes l’initiateur des objectifs numériques au sein des départements et entre eux et les réalisez. Vous coopérez avec un réseau de collaborateurs au sein d’Ypto et de la SNCB pour recueillir des idées et les mettre en œuvre. Vos tâches sont les suivantes :

 • Définir des priorités :
  • Vous recueillez des idées sur le terrain et vous vous informez sur les meilleures pratiques du secteur
  • Vous budgétisez et priorisez les idées avec le management, le service IT local de la ou des directions de la SNCB concernées et le Business Relationship Partner.
 • Communiquer :
  • Vous fournissez des explications sur M365 et les autres plateformes de numérisation pour lesquelles nous assurerons le support à l’avenir.
  • Vous expliquez les initiatives en matière de sécurité en vous appuyant sur les informations du CISO.
  • Vous gérez la communauté d’utilisateurs clés DigitalPROS au sein de la direction dont vous êtes responsable.
  • Vous êtes le point de contact central pour la ou les directions de la SNCB qui vous sont attribuées et leur communiquez la vision, les procédures, les politiques et la gouvernance IT en matière de numérisation.
 • Mettre en œuvre :
  • Vous évaluez le Business Managed IT existant et formulez des propositions d’amélioration et de numérisation.
  • Vous mettez en œuvre les objectifs numériques communs.
  • Vous appliquez les gouvernances de M365 et de Business Managed IT de manière cohérente et les communiquez au business.
  • Vous êtes le SPOC IT de tous les Business Managed IT au sein de la ou des directions de la SNCB qui vous sont attribuées.

Requirements

Le texte français suit le néerlandais

 • Master Computer Sciences, Master in Economics, Master in Commercial Engineering, MBA, Bachelor met bewezen ervaring of ervaringsdeskundige (minimum 5 jaar)
 • Bewezen ervaring in het leiden van digitalisatieprojecten die leiden tot tastbare resultaten
 • Ervaring in één of meerdere van volgende domeinen is een plus: digital strategy, mobile applications, digital analytics, digital process improvement en/of content services
 • Goede kennis Nederlands, Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk
 • Operationele kennis van nieuwe technologieën is een plus zoals blockchain, IoT, A.I. en VR, … Je bent bereid om je hierin verder te verdiepen en om nieuwe evoluties op te volgen
 • Vertrouwd zijn met volgende tooling is een plus: digital platforms, PowerBI, Office 365 (Teams, SharePoint, OneDrive,…), PowerApps/Platform, ServiceNow, Azure,…
 • Ervaring in relatiemanagement en leiderschap, diplomatieke vaardigheden
 • Kennis van Organisational Change Management (ADKAR), ervaring is een plus
 • Kennis van Community Management en networking is een plus
 • Project management ervaring en kennis van PM methodologieën (PM², PMBOK, PRINCE2) is een plus
 • Bereid tot het maken van verplaatsingen over het hele land

---------------

 • Master en informatique, économie, ingénierie commerciale, MBA, bachelier avec expérience attestée ou équivalent par expérience (minimum 5 ans) ;
 • Expérience attestée dans la conduite de projets de numérisation ayant abouti à des résultats tangibles ;
 • De l’expérience dans un ou plusieurs des domaines suivants est un atout : digital strategy, mobile applications, digital analytics, digital process improvement et/ou content services ;
 • Bonne connaissance du français, du néerlandais et de l'anglais, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit ;
 • La connaissance opérationnelle des nouvelles technologies (blockchain, IoT, A.I., VR, etc.) est un atout. Vous êtes disposé à approfondir vos connaissances en la matière et à suivre les nouvelles évolutions ;
 • La connaissance approfondie des outils suivants est un atout : plateformes numériques, PowerBI, Office 365 (Teams, SharePoint, OneDrive, etc.), PowerApps/Platform, ServiceNow, Azure, etc. ;
 • Expérience en gestion des relations et leadership, compétences diplomatiques ;
 • Connaissance de l’Organisational Change Management (ADKAR), de l’expérience en la matière étant un atout ;
 • Des connaissances en gestion communautaire et en constitution de réseaux sont un atout ;
 • De l’expérience en gestion de projet et la connaissance des méthodologies de gestion de projet (PM², PMBOK, PRINCE2) sont un atout ;
 • Disposé(e) à faire des déplacements dans tout le pays