Vacatures

Share this job offer

Functional Analyst Real-Time Traffic Management


Job description

La version FR suit le NL

Het real-time beheer van het treinverkeer staat voor een digitale transformatie. Voor deze complexe materie met veel stakeholders zijn we op zoek naar een functionele analist om het bestaande team te versterken.

Als Functional Analyst voor de projecten m.b.t. Real-Time Traffic Management ben je onder andere verantwoordelijk voor het vertalen van de businessbehoeften van de NMBS-directie Passenger Transport naar functionele en technische analyses die je vervolgens doorgeeft aan de ontwikkelaars. Ook testen, documenteren en de voorbereiding en ondersteuning van PRD-deployment kunnen tot je takenpakket behoren.

 • Je staat in voor functionele analyses van a tot z binnen jouw domein: informatie inwinnen, risico’s identificeren, capteren en identificeren van de behoeften van de klant, uitvoeren van de analyses, …
 • Je ‘challenget’ de klant waar nodig om businessbehoeften in kaart te brengen en de behoeften en vereisten te laten valideren door de klant.
 • Je doet functionele verbetervoorstellen voor bestaande applicaties en zorgt ervoor dat deze applicaties beter aansluiten bij de behoeften op het terrein.
 • Je werkt mee aan datamodellering en -analyse.
 • Je analyseert bugs en datakwaliteitsproblemen in NMBS-applicaties en doet voorstellen om deze op te lossen.
 • Je schrijft mee testscenario’s uit.
 • Je neemt deel aan (regressie)testen in het kader van inproductiestellingen.
 • Je documenteert mee processen/informatiestromen en applicaties.
 • Voor de projecten waar je op werkt, ben jij het aanspreekpunt voor de andere analisten, developers, solution architecten, enterprise architecten en de betrokken NMBS-teams.
 • Je werkt mee aan de opbouw van rapporten en dashboards voor sleutelgebruikers en management.

--------------------

La gestion en temps réel du trafic ferroviaire est devant une transformation numérique. Pour ce dossier complexe avec de nombreux intervenants, nous recherchons un analyste fonctionnel pour renforcer l'équipe existante.
En tant qu'Analyste Fonctionnel pour les projets de Gestion du Trafic en Temps Réel, vous êtes responsable, entre autres, de traduire les besoins métiers de la Direction Passenger Transport de la SNCB en analyses fonctionnelles et techniques que vous transmettez ensuite aux développeurs. Les tests, la documentation, la préparation et le support du déploiement PRD peuvent également faire partie de vos tâches.

 • Vous êtes responsable des analyses fonctionnelles de A à Z au sein de votre domaine: collecte d'informations, identification des risques, saisie et identification des besoins du client, réalisation des analyses, ...
 • Vous «challengez» le client si nécessaire pour cartographier les besoins de l'entreprise et faire valider les besoins et les exigences par le client.
 • Vous faites des propositions d'amélioration fonctionnelle des applications existantes et vous assurez que ces applications répondent mieux aux besoins du terrain.
 • Vous participez à la modélisation et à l'analyse des données.
 • Vous analysez les bugs et les problèmes de qualité des données dans les applications SNCB et faites des propositions pour les résoudre.
 • Vous collaborez à la rédaction des scénarios de test.
 • Vous participez à des tests (de régression) dans le cadre des mises en production.
 • Vous documentez les processus / flux d'informations et les applications.
 • Pour les projets sur lesquels vous travaillez, vous êtes le point de contact pour les autres analystes, développeurs, architectes de solutions, architectes d'entreprise et les équipes SNCB impliquées.
 • Vous contribuez à la rédaction de rapports et de tableaux de bord pour les utilisateurs clés et la direction.

Requirements

La version FR suit le NL

 • Masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
 • Minstens 2 jaar relevante ervaring als functioneel of technisch analist in projectomgevingen
 • Goede kennis van BPM, UML, sequence diagrams, …
 • Goede kennis als gebruiker van informaticapakketten, o.a. MS Office, Sparx EA, ...
 • Goede kennis Nederlands, Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk
 • Resultaat- en klantgerichte ingesteldheid
 • Ervaring met het design van informatica-applicaties is een troef
 • Ervaring met de Waterfall- en/of Agile-projectmethodologie is een troef
 • Ervaring met IOT en big data-projecten is een troef
 • Ervaring binnen de transportsector is een aanzienlijk voordeel

------------------

 • Diplôme de master ou équivalent par expérience
 • Au moins 2 ans d'expérience pertinente en tant qu'analyste fonctionnel ou technique dans des environnements de projet
 • Bonne connaissance du BPM, UML, des diagrammes de séquence, ...
 • Bonnes connaissances en tant qu'utilisateur de packages informatiques, notamment MS Office, Sparx EA, ...
 • Bonne connaissance du néerlandais, du français et de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit
 • Attitude orientée résultat et client
 • Une expérience en conception d'applications informatiques est un atout
 • Une expérience avec la méthodologie de projet Waterfall et / ou Agile est un atout
 • Une expérience avec les projets IOT et Big Data est un atout
 • Une expérience dans le secteur des transports est un avantage significatif