Vacatures

Share this job offer

Payroll / Comp & Ben Specialist


Job description

Le texte FR suit le NL

Je bent verantwoordelijk voor de payroll van een 300-tal medewerkers. Daarnaast ben je het aanspreekpunt voor vragen m.b.t. verzekeringen, het loonbeleid, …

Je maakt deel uit van het HR Back Office-team en rapporteert rechtstreeks aan de Head of HR, Change & Communication. Je werkt nauw samen met de andere HR-collega’s (HR Business Partners, fleetverantwoordelijke, …).

Je gevarieerde takenpakket ziet er als volgt uit:

 • Zorgen voor een correcte en vlotte maandelijkse loonafsluiting van A tot Z in samenwerking met het sociaal secretariaat
 • Beheren van de baremaverhogingen, de promoties en indexeringen in het payrollsysteem
 • Toezien op een tijdige en correcte opvolging van dossiers en vragen, met inachtneming van interne procedures en de gebruikelijke wet- en regelgeving
 • Fungeren als aanspreekpunt voor payroll- en comp&ben-gerelateerde vragen van collega’s binnen en buiten het team
 • Fungeren als aanspreekpunt voor en nauw samenwerken met de boekhouding
 • Voorzien van standaard- en ad hoc-rapportering in functie van de noden: sociale balans, opvolging vakantiedagen, ….
 • Opvolgen van alle comp&ben-topics en meewerken aan een competitieve comp&ben-strategie; advies verlenen over jaarlijkse salary review-proces, …
 • Opvolgen en up-to-date houden van bestaande procedures en policies en meewerken aan het opstellen van nieuwe policies
 • Initiatief nemen om verbeteringen en optimaliseringen door te voeren binnen het eigen werkdomein
 • Voortdurend bijschaven van je kennis en opvolgen van wijzigingen m.b.t. sociale wetgeving, delen van je kennis op dit vlak met je HR-collega’s en doorvoeren van de nodige aanpassingen in het payrollsysteem

----------

Vous êtes responsable de la paie d'environ 300 employés. Par ailleurs, vous êtes le point de contact pour les questions concernant les assurances, la politique salariale, etc.

Vous faites partie de l'équipe HR Back Office et vous rapportez directement au Head of HR, Change & Communication. Vous travaillez en étroite collaboration avec d'autres collègues HR (HR Business Partners, gestionnaire de flotte, ...).

Vos tâches et responsabilités variées consistent à :

 • Assurer une clôture salariale mensuelle de A à Z correcte et fluide en collaboration avec le secrétariat social
 • Gérer les augmentations salariales, les promotions et les indexations dans le système de paie
 • Assurer un suivi des dossiers et des questions à temps et correct, dans le respect des procédures internes et des lois et règlements en vigueur
 • Agir en tant que point de contact pour les questions relatives à la paie et à la rémunération des collègues à l'intérieur et à l'extérieur de l'équipe HR
 • Agir en tant que point de contact avec le service comptable et travailler en étroite collaboration avec ce dernier
 • Fournir des reportings standards et ponctuels en fonction des besoins : bilan social, suivi des congés, ….
 • Assurer le suivi de tous les sujets comp&ben et contribuer à une stratégie comp&ben compétitive; fournir des conseils sur le processus de révision annuel des salaires, …
 • Suivre et tenir à jour les procédures et politiques existantes et participer à la rédaction de nouvelles politiques
 • Prendre l'initiative de mettre en œuvre des améliorations et des optimisations dans votre propre domaine de travail
 • Actualiser en permanence vos connaissances et suivre les évolutions de la législation sociale, partager vos connaissances en la matière avec vos collègues HR et mettre en place les ajustements nécessaires dans le système de paie

Requirements

Le texte FR suit le NL

 • Bachelor- of masterdiploma of gelijkwaardig door ervaring
 • Minstens 5 jaar relevante ervaring met het autonome beheer van payroll
 • Je hebt minstens een eerste ervaring met comp&ben, wil je hier verder in specialiseren en kan een strategie op dat vlak omzetten in de praktijk
 • Goede kennis van de Belgische sociale wetgeving
 • Je bent cijfermatig aangelegd, klantgericht en communiceert duidelijk en transparant
 • Je werkt nauwgezet, bent analytisch ingesteld en je weet je aan te passen bij veranderingen
 • Je kan prioriteiten stellen en hebt sterke probleemoplossende vaardigheden
 • Goede computervaardigheden (Excel) en snel inwerken in systemen is vereist
 • Kennis van/ervaring met eBlox (SD Worx) is een pluspunt
 • Je kunt jezelf vlot uitdrukken in het Frans en Nederlands, zowel mondeling als schriftelijk, en je hebt bij voorkeur een goede kennis van het Engels

---------------

 • Diplôme de bachelier ou master ou équivalent par expérience
 • Au moins 5 ans d'expérience pertinente en gestion autonome de la paie
 • Vous avez au moins une première expérience avec le comp&ben, vous souhaitez vous spécialiser davantage dans ce domaine et vous pouvez mettre en pratique une stratégie dans ce domaine
 • Bonne connaissance de la législation sociale belge
 • Vous avez le don des chiffres, êtes orienté(e) client et vous communiquez de manière claire et transparente
 • Vous travaillez avec minutie, êtes analytique et vous savez vous adapter aux changements
 • Vous pouvez établir des priorités et avez de solides compétences en résolution de problèmes
 • De bonnes compétences en informatique (Excel) et une familiarisation rapide avec les systèmes sont requises
 • Connaissance/expérience avec eBlox (SD Worx) est un plus
 • Vous pouvez vous exprimer couramment en français et en néerlandais, tant à l'oral qu'à l'écrit, et vous avez de préférence une bonne connaissance de l'anglais