Vacatures

Share this job offer

Solution Delivery Lead


Job description

Le texte français suit le néerlandais

Onze Solution Delivery is opgesplitst in een ERP- en een non ERP-afdeling. 

De ERP-afdeling bestaat hoofdzakelijk uit teams van functionele SAP-specialisten die instaan voor de vlotte werking van de NMBS-processen in de SAP-applicaties op vlak van Supply Chain, Customer Service, BI & Analytics, HR, enz. Daarnaast zijn er de technische SAP-specialisten die de programmatuur verzorgen van de front- en backendapplicaties. We spreken over een 30-tal applicaties die gebruikt worden door meer dan 8.000 eindgebruikers verspreid over alle directies van onze klant NMBS.

De medewerkers binnen de non ERP-afdeling zijn verantwoordelijk voor de uitwerking, ontwikkeling en oplevering van IT-oplossingen voor zowel de interne (treinbegeleiders, loketbedienden, Securail, ...) als externe (treinreizigers) klanten van NMBS. Zij staan in voor de analyse en oplevering van de gevraagde functionaliteiten, trainen en coachen de gebruikers, enz.

Voor beide afdelingen zoeken wij people managers met een gedegen technische ervaring in één of meerdere van de relevante domeinen.

Als Solution Delivery Lead zijn dit je belangrijkste verantwoordelijkheden:

 • Je werkt een roadmap uit voor jouw Business Area die in lijn is met de bedrijfsstrategie en waarmee je de digitale transformatie en prioriteiten van het bedrijf helpt realiseren.
 • Je zorgt ervoor dat alle applicaties binnen jouw Business Area gegroepeerd zijn in een aantal portfolio’s en stelt voor elke portfolio een owner (en back-up owner) aan die end-to-end verantwoordelijk is voor de stabiliteit, beschikbaarheid, performantie en evolutie van de applicaties en modules binnen zijn portfolio.
 • Je staat in voor contacten met de klant en met alle andere stakeholders, met name wanneer het gaat over strategische beslissingen.
 • Je maakt een inschatting van de risico’s, visibiliteit en kriticiteit van projecten en bespreekt deze op geregelde tijdstippen met je afdelingshoofd.
 • Je stelt een OPEX- en CAPEX-budget op dat afgestemd is met de voornaamste stakeholders en met de businessstrategie en prioriteiten van NMBS en beheert deze budgetten als een goede huisvader.
 • Je zorgt ervoor dat jouw team optimaal bemand is in functie van de noden, zodat de service delivery en kennisborging en -spreiding gegarandeerd zijn; in geval van conflicterende aanvragen voor projectcapaciteit fungeer jij als escalatiepunt.
 • Je stuurt je medewerkers aan en coacht hen, je houdt op geregelde tijdstippen 1-2-1’s, bevordert de onderlinge samenwerking en zorgt in samenwerking met HR voor de nodige opleiding en ontwikkeling.

--------------------

Notre département Solution Delivery est divisé en un département ERP et un département non ERP.
Le département ERP se compose principalement d'équipes de spécialistes SAP fonctionnels qui sont responsables du bon fonctionnement des processus SNCB dans les applications SAP au niveau de Supply Chain, Customer Service, BI & Analytics, HR, etc. Il y a également les spécialistes SAP techniques qui fournissent la programmation pour les applications frontales et back-end. Il s'agit de 30 applications utilisées par plus de 8 000 utilisateurs finaux répartis dans toutes les directions de notre client SNCB.
Les collaborateurs du département non ERP sont responsables de l'élaboration, du développement et de la livraison de solutions informatiques pour les clients internes (conducteurs de train, employés de guichet, Securail, ...) et externes (voyageurs en train) de la SNCB. Ils sont responsables de l'analyse et de la livraison des fonctionnalités demandées, de la formation et du coaching des utilisateurs, etc.
Pour les deux départements, nous recherchons des dirigeants ayant une solide expérience technique dans un ou plusieurs des domaines concernés.
En tant que Solution Delivery Lead, voici vos principales responsabilités:

 • Vous développez une feuille de route pour votre Business Area qui est en ligne avec la stratégie de l'entreprise et avec laquelle vous contribuez à réaliser la transformation digitale et les priorités de l'entreprise.
 • Vous vous assurez que toutes les applications de votre domaine d'activité sont regroupées dans un certain nombre de portefeuilles et vous désignez un propriétaire (et un propriétaire de sauvegarde) pour chaque portefeuille qui est responsable de bout en bout de la stabilité, de la disponibilité, des performances et de l'évolution des applications et des modules. au sein de son portefeuille.
 • Vous êtes responsable des contacts avec le client et avec toutes les autres parties prenantes, notamment lorsqu'il s'agit de décisions stratégiques.
 • Vous estimez les risques, la visibilité et la criticité des projets et en discutez à intervalles réguliers avec votre chef de département.
 • Vous établissez un budget OPEX et CAPEX en concertation avec les principales parties prenantes et en adéquation avec la stratégie de l'entreprise et les priorités de la SNCB et vous gérez ces budgets avec une diligence raisonnable.
 • Vous vous assurez que votre équipe est composée de façon optimale en fonction des besoins, afin que la prestation de services et la rétention et la diffusion des connaissances soient garanties ; en cas de demandes conflictuelles de capacité de projet, vous agissez comme un point d'escalade.
 • Vous gérez et coachez vos collaborateurs, vous tenez des 1-2-1 à intervalles réguliers, favorisez la coopération mutuelle et assurez la formation et le développement nécessaires en collaboration avec les RH.

Requirements

 Le texte français suit le néerlandais

 • Masterdiploma in een IT- of economische richting of gelijkwaardig door ervaring
 • Minstens 10 jaar relevante ervaring binnen een IT-omgeving, waarvan minstens 5 jaar met het aansturen van een team
 • Actieve kennis Nederlands, Frans en Engels, zowel mondeling als schriftelijk
 • Grondige kennis van Project Management en IT-processen
 • Je communiceert en overlegt vlot en beschikt over uitstekende communicatieve en presentatievaardigheden
 • Je denkt strategisch, bent klantgericht, stressbestendig en hands-on

---------------------

 • Diplôme de niveau master à orientation informatique ou économique ou équivalent par expérience
 • Au moins 10 ans d'expérience pertinente dans un environnement IT, dont au moins 5 ans en gestion d'équipe
 • Connaissance active du français, du néerlandais et de l'anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit
 • Connaissance approfondie de la gestion de projet et des processus informatiques
 • Vous communiquez et consultez couramment et avez d'excellentes compétences en communication et en présentation
 • Vous pensez stratégiquement, vous êtes orienté(e) client, résistant(e) au stress et doté(e) du sens pratique